درختان گریه می کنند

مگر نه اینکه گریه آدمی محصول انقطاع اوست از دلخواهش / مگر نه اینکه هر چه دلخواه است سبب دلبستگی است / مگر نه اینکه دلبستگی آدمی را نسزد که زنجیر پای آزادگی است / پس با گریه می شود زنجیرها را برید. دلبستگیها را برید. از عشق ها. از خاطره ها. از حسرت ها / و درختان گریه می کنند در پاییز برگریز / و آدمی گریه میکند در برگریز تعلقاتش

/ 2 نظر / 102 بازدید
fnd135155

درسکوتی دردناک.... درنگاه سرد و تپش خاموش قلبم هنوز اشک است که میگوید زنده ام... آری زنده ام... ܓ✿ستاره بیگانه ای از سرزمین تنهاییܓ✿