شلوار پاره و تربیت فرزند

پسر برادرم شلوار پاره خریده بود. یه چند وقتی شلوار مد روزش تو خونه مادرم سر جا لباسی جا مونده بود. مادر نازنینم که هر از گاهی زندگیشو زیر و رو میکنه و مرتب میکنه شلوار رو دیده بود و شناسایی نکرده بود که مال کدوم از پسراشه. متحیر که این لباس مال کیه پاره شده ! یه بغچه لباس کهنه جمع کرد و اینم توش انداخت و داد خیریه به سلامتی ...

شاه پسر برادر دنبال شلوارش اومده بود و پرسون پرسون به مادربزرگش رسیده بود که مامان جون شلوارم کو؟ و آه از نهادش برآمده بود که من اون شلوار اینقدر پول دادم و حالا نخند کی بخند خانواده ...

از اون به بعد ندیدم نوه ها کسی شلوار پاره پاش باشه ... به این میگن تربیت عملی خانواده

/ 1 نظر / 112 بازدید