دروغ

آدمهایی هستند

که حرفهایشان

مثل نوشته های روی پاکت سیگار است

خودشان

اثبات دروغگوییشان هستند

*** امروز یه پاکت سیگار دیدم افتاده و روش نوشته سیگار کشیدن موجب سرطان می شود .. خنده م گرفت بعد مدتها ***

/ 0 نظر / 89 بازدید